Потенциалдық энергия

Физика

Тақырыптың тесті
Конспект

Потенциалдық энергия - денелердің немесе олардың бөлшектерінің өзара әсерлесуіне байланысты энергия [Дж]

Ол денелердің өзара орналасуына немесе серпімді деформация шамасына тәуелді.

Жерден жоғары көтерілген дененің потенциалдық энергиясы (Ауырлық күшінің жұмысы)

Fа ауырлық күшінің жұмысы теріс таңбамен алынған потенциалдық энергияның өзгерісіне тең.

- Дене құлағанда: А > 0; Ер кемиді

- Дене көтерілгенде: А < 0; Ер артады,

- Дене горизонталь қозғалғанда: A=0; Ер= const

Жер бетінен жоғары көтерілген дененің потенциялдық энергиясы

-

Дененің Жермен өзара

әсерлесу энергиясы

Нөлдік деңгейдің (h=0) сайланып алуына

байланысты болғандықтан потенциялдық

энергия салыстырмалы

Серпімді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы. Серпімділік күшінің жұмысы.

Гук заңы бойынша:

Графиктік тәсіл:

Серпімділік күші жқмысының

сан мәні F=(х) графигімен

шектелген фигураның ауданына тең

Трапецияның

ауданы

Fсерп const болғандықтан Fсерп күшінің орташа мәні алынады

Серпімділік күшінің жұмысы теріс таңбаменалынған потенциялдық энергияның өзгерісіне тең

Серпімді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы

-

дене бөлшектерінің

әрекеттесу энергия

Ер деформацияға тәуелді:

– деформация көп болса Ер

– егер деформацияланбаса Ер=0

Конспект сұрақтар
  1. Потенциялдық энергия 10 кДж, массасы   2 т  дененің  нөлдік деңгейден биіктігі   (g=10 м/с2)
  2. Массасы  3 кг  еркін түсіп келе жатқан  дененің  Жер бетінен 2 м  қашықтықтағы потенциалдық энергиясы  (g=10 м/с2)
  3. Потенциялық энергиясы 400 Дж,  4 м  биіктіктегі дененің массасы  (g=10 м/с2)
  4. 400 Н  күштің әсерінен сығылған, қатаңдығы  104 Н/м, серіппенің потенциялдық энергиясы
  5. Серіппесінің қатаңдығы 10000 Н/м динамометрді созып, бала өзі тарта алатын ең үлкен күш  400 Н-ға тең екендігін анықтады. Баланың серіппені созғанда атқаратын жұмысы
  6. Серпімді  деформацияланған серіппенің ұзындығын 2 есе арттырсақ, онда оның потенциялдық энергиясы
  7. Тік  жоғары лақтырылған дене қозғалыс басынан 4 с өткен соң қайта құлайды. Егер дененің массасы  0,5 кг  болса, дененің лақтырылған мезеттегі кинетикалық энергиясы мен ең биік нүктедегі потенциялық энергиясы  (Ауа кедергісі ескерілмейді, g="10" м/с2)
  8. Ойыншық серіппелі пистолеттен атылған массасы 0,01 кг шар тік жоғары 1 м биіктікке көтеріледі. Қатаңдығы  400 Н/м  серіппенің деформациясы  (g=10 м/с2)
  9. Ұзындығы 30 см  серіппені 40 см-ге жеткізіп созды. Серіппені  1 см-ге  созу үшін 5·105 Н күш жұмсалады. Созылған серіппенің потенциялық энергиясы
Тақырыптың тесті