Бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс

Физика

Тақырыптың тесті
Конспект

Бірқалыпты түзусызықты қозғалыс кезкелген бірдей уақыт аралығында дене бірдей орынауыстыру жасайтын қозғалыс.

Жылдамдық дененің бірлік уақыт ішіндегі орынауыстыруын көрсететін векторлық физикалық шама υ-const.

Дене координата осінің оң бағытымен орынауыстырса, υ>0; дене х осіне қарсы бағытта қозғалса, υ<0.

Орынауыстыру
орынауыстыру векторының х осіндегі проекциясы

Қозғалыстағы денелердің кездесу орнында x1=x2 яғни олардың координаталары өзара тең. Осы теңдікті пайдаланып, денелердің кездесу уақытын және кездесу координатасын анықтауға болады.

Қозғалысты графикпен сипаттаумеханикалық қозғалысты зерттеудің тиімді әдістерінің бірі. График арқылы дененің кез келген уақыт мезетіндегі қозғалысты сипаттайтын шамалардың мәндерін анықтауға болады. Сонымен қатар қозғалыстың түрлерінің сипатын оңай табуға болады.

υ= 6 м/с, υ= 2 м/с

υ= 4 м/с, υ= - 2 м/с

Sх= υх·t

х1= υ·t, х2= υ·t,

х3=100+υt, х4= 100-υt,

Жылдамдықтың

уақытқа тәуелділігі

Орынауыстырудың

уақытқа тәуелділігі

Координатаның

уақытқа тәуелділігі

Конспект сұрақтар
  1. 250  км қашықтықты 0,5 сағатта өткен ұшақтың жылдамдығы
  2. Жүк автомобилінің қозғалыс теңдеуі x1=-270+12t, ал осы тас жолдың жиегімен кележатқан адамның қозғалыс теңдеуі  x2=-1,5t,  олардың кездесу уақыты және орыны
  3. Автомобиль көпірмен бірқалыпты 18 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Егер көпірдің ұзындығы  480 м болса, автомобильдің көпірден өту уақыты
  4. Ұзындығы 240 м пойыз бірқалыпты қозғала отырып, көпірді 2 мин аралығында жүріп өтеді. Егер көпірдің ұзындығы 360 м болса, онда пойыздың жылдамдығы
  5. ОХ өсінің бойымен екі дене қозғалады. Олардың координаталары  және  тендеулеріне сәйкес өзгереді. Денелердің кездесу уақыты мен координатасы
Тақырыптың тесті