03_02_02. Алкендер

Химия

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Құрамында он екі сутек атомы бар алкеннің мольдік массасы (г/моль)

 2. Молекула құрамында он сутек атомы бар алкен ауадан ауыр.

 3. Пропин молекуласындагы σ - байланыстардың саны.

 4. Гексен - 1 изомері.

 5. Дегидрлену реакциясы.

 6. Изопреннің құрылымдық формуласы.

 7. Алкендерге реагент болатын жұп.

 8. H3C-C(CH3)=CH-CH2-CH3 жүйелі номенклатура бойынша атауы.

 9. Өзгеріс тізбегіндегі Z заты:

  Этил спирті \(\xrightarrow{H_{2}SO_{4}(конц.), 180-200\circ C}X\xrightarrow{HBr}Y\xrightarrow{Na}Z\)

 10. Бутин-2 жану реакциясы теңдеуіндегі реагенттер алдындағы коэффициенттердің қосындысы.

 11. Егер жану реакциясы өнімдерінің мольдік қатынасы 4:4 болса, көмірсутектің аталуы.

 12. Белгісіз зат дегидрленгенде изопрен алынады. Бұл зат ...

 13. Галогенсутекпен әрекеттескенде Марковников ережесіне бағынбайтын зат.

 14. Өзгерістер тізбегіндегі "X" заты

  этан→хлорэтан→этил спирті→Х→дивинил каучугі

Тақырыптың тесті