03_02_01. Алкандар

Химия

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Пентаннан 2-метилбутан алу реакциясының типі.

 2. Пропан молекуласындағы C – C байланысының валентгік бұрышы:

 3. Алкан мен алкинді ажырату үшін қолданылатын реагенттер: 1. KMnO4 ерітіндісі; 2. конц. H2SO4; 3. Вr2 суы; 4. конц.НNO3; 5. H2O

 4. Алкандар толық термиялық айырылғанда мына заттар түзіледі.

 5. Циклобутан \(\xrightarrow{+H_{2}}\) бутан сызбанұсқасындағы коэффициенттердің қосындысы.

 6. 2-бромпропан натриймен әрекеттескенде түзілетін зат.

 7. "Көміртек-көміртек" байланысының ұзындығы ең үлкен ...

 8. Қаныққан газ тәрізді көмірсутекті жабық ыдыста көміртек пен сутекке жоғары температурада айырды (пиролиз). Реакциядан кейін газдың қысымы (көлем мен температура өзгермесе де) 3 есе артты. Пиролизденген көмірсутек.

 9. Бром суын түссіздендірмейді.

 10. Молекуласындағы көміртек атомдарының орбитальдары sp3 гибридтену күйінде болатын қосылыс.

 11. Алкандарға тән реакция:

 12. Салыстырмалы молекулалық массасы 226-ға тең қаныққан көмірсутектің формуласы.

 13. Октан симметриялы емес түрде крекингленгенде түзілетін алканның құрамында метанға қарағанда 4 көміртек артық болса, екінші компоненттің молекулалық массасы.

 14. Келесі өзгерістер схемасындағы \(CH_{3}Cl \xrightarrow{A}C_{2}H_{6}\xrightarrow{Б}C_{2}H_{5}Cl\)

  A және Б заттары

Тақырыптың тесті