01_01_04. Химиялық реакциялардың жылдамдығы және оларға әсер етуші факторлар. Химиялық тепе-теңдік

Химия

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Гетерогенді реакция.

 2. Реакция жылдамдығының әрекеттесуші заттардың концентрациясына тәуелділігін көрсететін заң.

 3. Әрекеттесуші массалар заңы бойынша реакция 2SO2 + O2 ↔ 2SO3 жылдамдығын өрнектейді.

 4. Әрекеттесуші заттарды майдалау осы реакцияның жылдамдығына әсер етеді.

 5. Катализаторлар (өршіткі) дегеніміз –

 6. Қысымды жоғарылату осы тепе-теңдікті ығыстыруға әсер етпейді.

 7. Берілген реакцияның CO + Н2O(г) ↔ CO2 + H2 + Q тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай.

 8. Қысымды жоғарылатқанда газ молекулаларынан тұратын тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі

 9. Температураны жоғарылатқанда тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі.

 10. Реакция өнімінің концентрациясын көбейткенде, тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі ...

 11. N2 + 3Н2 ↔ 2NH3 + Q реакциясы бойынша аммиак шығымын көбейтуге әсер ететін жағдай.

 12. Егер температура мен қысымды бір мезгілде арттырса, тепе-теңдігі оң жаққа қарай ығысатын реакция теңдеуі.

 13. Берілген жүйеде 2СO + O2 ↔ 2СO2 + Q қысымды көбейту, температураны төмендету, оттектің концентрациясын арттыру тепе-теңдікті ...

 14. Реакцияда сутек концентрациясын арттыру тепе-теңдікті солға ығыстырады

 15. Қысымды арттырғанда тепе-теңдік оңға қарай ығысатын гомогенді реакция.

 16. Қысымның өзгеруі тепе-теңдікке әсер етпейтін гомогенді реакцияның теңдеуі.

 17. Гомогенді реакцияның 2СO + O2 ⇄ 2СO2 + Q тепе-теңдігі солға қарай ығысады, егер ...

 18. Қысымды төмендеткенде, тепе-теңдік өзгермейтін реакция теңдеуі.

 19. Гетерогендік жүйедегі СаО(к) + СO2(г) ↔ СаС03(к) + Q тепе-теңдік сол жаққа қарай ығысады, егер ...

Тақырыптың тесті